Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Cel zajęć:
Pozytywna i adekwatna samoocena to fundament, na którym opiera się prawidłowy rozwój
dziecka. Dziecko, które posiada pozytywny obraz własnej osoby chętniej eksploruje
otaczającą go rzeczywistość, nabywa nowe kompetencje, nawiązuje trwalsze i bardziej
satysfakcjonujące relacje z innymi. Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości,
które przełoży się na wszystkie sfery rozwoju i życia dziecka. Skutkuje to większym
zaufaniem do swoich pomysłów i chęcią do realizacji celów. Dziecko jest wytrwałe i
konsekwentne w działaniach, posiada większą świadomość swoich mocnych stron, jest
kreatywne i twórcze. Lepiej radzi sobie ze zmianami, nie boi się przyznawać do błędów, a
popełnianie błędów nie skutkuje zaniechaniem działania. Dziecko z wysokim poczuciem
własnej wartości łatwiej komunikuje się z innymi, potrafi współpracować i budować trwałe
relacje.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w warsztatach wzmacniających poczucie własnej wartości.
Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób.
Wzmacnianie poczucia własnej
wartości jest możliwe poprzez ćwiczenia i trening, oparty na opanowywaniu nowych
umiejętności oraz zwiększaniu samoświadomości. Udział warsztacie dzieciom daje
możliwość zrozumienia mechanizmów wpływających na budowanie poczucia własnej
wartości, poszukiwania swoich mocnych i słabych stron, polubienia siebie takim
jakim się jest. W efekcie uczestnicy wzmocnią swoją samoocenę, zaakceptują swoje
niedoskonałości, przestaną bać się popełniania błędów oraz wezmą odpowiedzialność
za myśli na swój temat.


Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 60 / 90 minut, cykl 8-10 zajęć.