Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 4-6 lat.


Cel zajęć:
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.


Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych
Uczestnicy pracują w grupach liczących 6-8 osób. Dzieci uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego.

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u dzieci umiejętności:

  • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
  • radzenia sobie z emocjami;
  • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
  • współpracy w grupie;
  • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
  • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
  • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
  • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
  • zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 30 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.