Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla dzieci w wieku 4-6 lat.


Cel zajęć:
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.


Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych
Uczestnicy pracują w grupach liczących 6-8 osób. Dzieci uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego.

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających u dzieci umiejętności:

  • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
  • radzenia sobie z emocjami;
  • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
  • współpracy w grupie;
  • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
  • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
  • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
  • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
  • zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 30 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.

Trening Umiejętności Społecznych — Warszawa

Mówi się, że człowiek to istota społeczna. Jednak nie każdy z nas ma ten sam poziom kompetencji w sytuacjach wymagających kontaktu z innymi ludźmi. Czasami pewne braki w zakresie współpracy w grupie, reagowania na sytuacje konfliktowe czy poprawnego rozpoznawania emocji u siebie oraz osób z otoczenia mogą być zaobserwowane już we wczesnym dzieciństwie przez opiekunów lub nauczycieli. Dobrze jest wtedy nad tym popracować np. na Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci, który oferuje nasze centrum edukacji w Warszawie.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie

Umiejętności społeczne najlepiej trenować jeszcze przed osiągnięciem wieku dorosłego, a nawet nastoletniego. Dzieje się tak, ponieważ w dzieciństwie w największym stopniu zachodzi socjalizacja, czyli proces przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie lub danej społeczności. To właśnie wtedy najłatwiej skorygować niewłaściwe postawy czy zachowania względem innych osób. Wiek dziecięcy to także dobry czas na naukę samokontroli.

Zajęcia TUS w Warszawie — jak wyglądają?

Do zajęć odbywających się w ramach Treningu Umiejętności Społecznych zaliczają się przede wszystkim praktyczne ćwiczenia. Pracujemy w małych grupach, najczęściej liczących mniej niż dziesięć osób. Pozwala nam to na dokładniejszą obserwację i analizę zachowań każdego z uczestników. Czas trwania zajęć wynosi około pół godziny, a odbywają się one raz lub dwa razy w tygodniu w cyklach semestralnych. Zachęcamy do wybrania naszych zajęć TUS dla dzieci Warszawie!