Jakie zajęcia dla dziecka wybrać?


Pomagamy w wybraniu adekwatnych do rozwoju uczestnika zajęć. W tym celu zapraszamy na konsultację kwalifikującą, podczas której trener wraz z rodzicem omówi obszary do pracy z dzieckiem oraz wskaże proponowane formy wsparcia uczestnika. W przypadku zajęć organizowanych na terenie placówek indywidualnie omawiamy potrzeby grupy, dostosowujemy tematykę oraz program warsztatów i szkoleń.


Jakie korzyści daje udział w zajęciach TUS?


Uczestnicy uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania zachowań swoich oraz innych w celu poprawy funkcjonowania społecznego. Udział w zajęciach wzmacnia kompetencje emocjonalno-społeczne, intra- i interpersonalne. Uczestnicy poszerzają samoświadomość, uczą się radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, zwiększają poczucie wartości, nabywają umiejętności stawiania granic i asertywnego reagowania. Dzięki temu mogą nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi, budować trwałe przyjaźnie, lepiej poznają siebie i swoje mocne strony.


Jak liczne są grupy TUS / TZA?


Pracujemy w kameralnych, kilkuosobowych grupach (3-8 osób). Umożliwia to indywidualne podejście do każdego uczestnika, monitorowanie postępów, poznanie trudności oraz mocnych stron i zasobów. Dzięki temu rozwijamy naturalny potencjał drzemiący w każdym z nas.


Kiedy można dołączyć do grupy TUS / TZA?


Zajęcia TUS i TZA organizowane są w cyklach rocznych (zajęcia od września do czerwca) oraz semestralnych (zajęcia od stycznia do czerwca). Rekrutację rozpoczynamy w okresie wakacji i ferii zimowych. Do zajęć można dołączyć na początku trwania cyklu spotkań. Z uwagi na terapeutyczny charakter zajęć po tym okresie grupy są zamknięte.


Jak wygląda kwalifikacja do grupy TUS / TZA?


Przed dołączeniem do grupy zapraszamy na indywidualną konsultację kwalifikująca, podczas której poznawane są obszary do pracy każdego z uczestników. W przypadku zajęć dla dzieci na spotkanie zapraszamy rodziców bez udziału dziecka. Po konsultacji wstępnej rodzic dostaje informację o zakwalifikowaniu dziecka do danej grupy zgodnej z jego potrzebami i wiekiem.


Czy można zrezygnować w trakcie cyklu zajęć?


W związku z istotą procesów grupowych oraz terapeutycznym charakterem zajęć istotny jest cykliczny udział w zajęciach, by zrealizować program, którzy tworzony jest dla potrzeb każdej z grup. Grupy mają charakter zamknięty, by ograniczyć rotację uczestników i zapewnić poczucie stałości i bezpieczną atmosferę, w której uczestnicy stopniowo nabywają pożądane umiejętności. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć grupowych, jednak nie ma możliwości zwrotu kosztów. W sytuacji rezygnacji uczestnik otrzyma voucher na kwotę niewykorzystanych zajęć z możliwością jego wykorzystania na produkty z naszej oferty.


Czy jest możliwość zorganizowania zajęć w przedszkolu / szkole mojego dziecka?


Oczywiście, w związku z rosnącymi potrzebami placówek takich jak żłobki, przedszkola, szkoły i miejsca pracy, nasi specjaliści dojeżdżają do placówek, w których organizujemy zajęcia takie jak: Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Zastępowania Agresji, dogoterapia, sensoplatyka, warsztaty klasowe, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla kadry, szkolenia dla pracowników z umiejętności miękkich, treningi uważności i radzenia sobie ze stresem. Dla każdej placówki opracowujemy indywidualny program, przygotowujemy niezbędne materiały i koordynujemy przebieg warsztatów.


Czy jako rodzic dostaję informację zwrotną z przebiegu zajęć?


Podczas zajęć organizowanych przez nas rodzic otrzymuje materiały psychoedukacyjne do pracy z dzieckiem w domu, stworzone przez specjalistę prowadzącego zajęcia. Po zakończeniu cyklu spotkań zapraszamy na indywidualną konsultację podsumowującą udział dziecka w zajęciach. Wiemy, jak ważna jest ewaluacja i podsumowanie zajęć z dzieckiem, dlatego gwarantujemy ją w cenie zajęć.


Czy jest możliwość otrzymania opinii po udziale w zajęciach?


Tak, jest możliwość otrzymania opinii przygotowanej przez specjalistę prowadzącego zajęcia. Koszt opinii to 150 zł.


Czy jest możliwość płatności w ratach?


Opłata za zajęcia dokonywana jest jednorazowo lub w dwóch ratach.


Kim są trenerzy?


Nasi trenerzy to psychologowie / pedagodzy / psychoterapeuci posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Mają za sobą liczne szkolenia i warsztaty, stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach. Są to osoby z pasją, autentycznością, zaangażowane we wspieranie i rozwój każdego z uczestników zajęć.


Czy jest możliwość otrzymania zniżki?


Tak, jest możliwość otrzymania zniżki. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzacie. W przypadku udziału w dwóch lub więcej zajęć oferujemy 10% zniżki. Dodatkowo, dołączając do naszego programu poleceń uczestnik otrzymuje od nas voucher na kolejne zajęcia z naszej oferty. Po informacje o przysługującej zniżce zapraszamy do kontaktu z nami:
szkolenia@wytrenowani.com.pl


Jakie metody wykorzystywane są w pracy z dzieckiem?


Organizowane przez nas zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem warsztatowych i aktywizujących metod. Wykorzystywane są elementy psychodramy, pracy z ciałem, dyskusje, burze mózgów, krótkie filmy o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, ćwiczenia oparte na współpracy, elementy bajkoterapii i muzykoterapii, materiały rozwijające twórcze myślenie i kreatywność, gry i zabawy terapeutyczne. Korzystamy z metod opartych na Porozumieniu Bez Przemocy (NVC), Pozytywnej Dyscypliny, wybranych elementach terapii poznawczo-behawioralne. Inspirujemy się programami Montessori i psychologii humanistycznej. Metody, które wykorzystywane są przez nas naszych specjalistów dostosowane są do rodzaju zajęć, potrzeb grupy oraz zasobów uczestników.