Centrum Edukacji Wytrenowani to przede wszystkim zespół profesjonalistów – psychologów, pedagogów, trenerów, edukatorów, psychoterapeutów doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami.

Oferujemy szeroki zakres szkoleń skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do ich najbliższego środowiska – rodziców, nauczycieli, specjalistów.

Działamy kompleksowo, aby wesprzeć dzieci:

 • w rozwoju emocjonalno-społecznym dla lepszego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz zwiększenia samoświadomości – Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Trening Zastępowania Agresji (TZA), Trening uważności, warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne, warsztaty radzenia sobie ze stresem;
 • w rozwoju funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi, myślenie) – trening funkcji poznawczych (kognitywny) metodą Feuersteina, trening koncentracji uwagi i technik efektywnego uczenia się, trening uważności;
 • w rozwoju myślenia twórczego – sensoplastyka, muzykoterapia, choreoterapia (terapia tańcem i ruchem), Gordonki;
 • w kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wartości uniwersalnych – dogoterapia, felinoterapia, bajkoterapia.

W trosce o najlepszy rozwój dziecka organizujemy warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia dla rodziców w zakresie:

 • poprawienia komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zwiększenia rozumienia wzajemnych potrzeb oraz adekwatnego reagowania na nie – warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej;
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci nieśmiałych, mających trudności w grupie rówieśniczej oraz z trudnościami edukacyjnymi;
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci w określonych grupach wiekowych – grupa dla rodziców dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, nastoletnim;

Filarem naszej działalności jest wsparcie nauczycieli oraz specjalistów pracujących w szkołach. Oferujemy:

 • warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prezentującymi zachowania trudne;
 • warsztaty psychoedukacyjne dotyczące wspierania uczniów w zakresie umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem;
 • wzbogacanie warsztatu pracy o metody twórcze – bajkoterapia, trening myślenia twórczego, podstawy choreoterapii;
 • wparcie psychologiczne dla nauczycieli będących w grupie narażonej na wypalenie zawodowe.

Nasza idea powstała z potrzeby wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Jako psychologowie kładziemy nacisk na holistyczne oraz kompleksowe podejście do wsparcia dziecka i jego społeczności. Nasza misja opiera się na trzech filarach – profesjonalizm, etyka oraz akceptacja i wyrozumiałość wobec każdego człowieka. Cieszymy się z zaufania, jakim nas obdarzacie!

Wytrenowani: Weronika Szymczyk

Weronika Szymczyk

Psycholog, Terapeuta dzieci i młodzieży, Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

O mnie:

Po ukończeniu studiów psychologicznych rozpoczęłam intensywną pracę z dziećmi oraz ich rodzinami i nauczycielami. Doświadczenie, jakie zdobywałam współpracując ze szkołami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i placówkami oświatowymi pozwoliło spojrzeć całościowo na problematykę związaną z udzielaniem pomocy psychologicznej. Zrozumiałam, że jedynie holistyczne podejście angażujące całe środowisko Dziecka wraz ze szkołą oraz rodziną tworzy przestrzeń na możliwie najbardziej harmonijny rozwój. Pracując jako  psycholog i  Dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz przedszkola terapeutycznego działam na rzecz pracy z Dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współtworzę programy terapeutyczne, prowadzę terapię psychologiczną oraz zajmuję się diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Ponadto pracuję jako psycholog zajmujący się trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalnymi i społecznymi z  Dziećmi w normie rozwojowej. Wraz z przyjaciółką ze studiów prowadzimy warsztaty edukacyjne w szkołach, co zakiełkowało współpracą i zbudowało podwaliny naszej działalności na rzecz ulepszenia rozwoju Dzieci. Współpraca z nauczycielami i wsparcie ich w procesie edukowania Dzieci daje nam mnóstwo satysfakcji, widząc uzyskane efekty. Postanowiłyśmy organizować cykle szkoleń dla Nauczycieli i Rodziców, by wyposażyć ich w zasoby do trudnej i ważnej misji, jaką realizują zmagając się z wieloma ograniczeniami, również systemowymi. Doświadczenie zdobyte jako Trener Umiejętności Społecznych pozwoliło zrozumieć znaczenie pracy w małych grupach, w których przepracowywane trudności w życiu codziennym oraz szkolnym na płaszczyźnie społecznej owocują lepszym radzeniem sobie i polepszeniem jakości życia Dziecka. Zatrudniając najlepszych specjalistów w dziedzinie psychologii dziecięcej prowadzimy m.in. treningi umiejętności społecznych, treningi Feuersteina i treningi koncentracji. Wspieramy dzieci mające trudności w skupianiu się a także problemy emocjonalne i społeczne coraz częściej obserwowane w ostatnim czasie. Stoimy u boku Rodziców i Nauczycieli, od których zależy bardzo wiele. Docieramy do placówek na terenie Warszawy i okolic. 

Wykształcenie:

 • mgr psychologii 5-letnich studiów na kierunku Psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalność: psychologia kliniczna
 • studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog w warszawskich szpitalach, przedszkolach prywatnych oraz publicznych i poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Psycholog w prywatnym gabinecie 
 • Dyrektor Niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz przedszkola terapeutycznego

Zajmuję się:

 • tworzenie i realizowanie programów terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz praca z rodzinami w nurcie systemowym
 • terapią psychologiczna dzieci m. in. :
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z trudnościami wieku dziecięcego m. in. przeżywającymi lęk, smutek, problemy ze snem, depresję
 • z trudnościami adaptacyjnymi oraz społecznymi w kontakcie z rówieśnikami lub
  w relacjach rodzinnych
 • z trudnościami w prawidłowym rozwoju mowy m.in. z afazją dziecięcą
 • z ADHD/ADD
 • z trudnościami wychowawczymi
 • terapią psychologiczną osób dorosłych zmagających się z:
 • zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
 • poczuciem braku wpływu na swoje życie chcących wzmocnić swoje poczucie wartości, świadomość podejmowania decyzji oraz akceptację siebie
 • zarządzaniem placówkami oświatowymi

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Certyfikat dogoterapeuty wydany przez polski związek zooterapeutów i przewodników zwierząt pracujących
 • Terapia ręki
 • Wprowadzenie do Dramaterapii
 • Trener Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Trening Feuersteina
 • Terapia dzieci i młodzieży
 • Kwalifikacje pedagogiczne
 • VB-MAPP
 • “Porozumienie bez przemocy (NVC)”


Wytrenowani: Agata Gorzewska

Agata Gorzewska

Psycholog, diagnosta dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki

O mnie:

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą przywiązuję szczególną uwagę do budowania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podmiotowości. Uważam, że niezbędne jest całościowe spojrzenie na sytuację dziecka. Pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej ściśle współpracuję zarówno z rodzicami, jak i nauczycielami dzieci. Zajmuję się diagnozowaniem możliwości intelektualnych, poziomem rozwoju emocjonalno-społecznego, funkcji percepcyjno-motorycznych, przyczyn trudności w nauce. Towarzyszę w rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz dostrzeganiu jego potencjału niezbędnego w pokonywaniu trudności. Podczas spotkań z dziećmi dostosowuje sposób prowadzenia badań do ich aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Udzielam konsultacji rodzicom i opiekunom w zakresie trudności wychowawczych, pomagam opracować sposoby radzenia sobie z nimi w środowisku domowym. Wspieram rodziców w zakresie rozumienia zachowań dziecka. Ściśle współpracuję również z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, przekazując wskazówki do pracy w placówkach edukacyjnych. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę warsztat pracy uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej. Pracując jako wykładowca akademicki mam również możliwość dzielenia się swoją pasją, wiedzą oraz doświadczeniem, które posiadam w dziedzinie psychologii.

Wykształcenie:

 • Psychologia (specjalność Psychologia kliniczna) – jednolite studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe;
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – studia podyplomowe;

Doświadczenie zdobywałam:

 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży;
 • Psycholog w Poradni dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • Wykładowca akademicki na uczelniach państwowych oraz prywatnych;
 • Psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • Konsultant w firmie rekrutacyjnej;

Zajmuję się:

 • diagnozą psychologiczną dzieci oraz młodzieży;
 • prowadzeniem warsztatów oraz zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży (m.in. TUS, TZA, Trening Koncentracji Uwagi);
 • terapią oraz wsparciem psychologicznym dzieci oraz młodzieży:
  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera);
  • z trudnościami w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz zaburzeniami nastroju;
  • z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi, z diagnozą ADHD / ADD;
  • z trudnościami adaptacyjnymi, w relacjach rówieśniczych lub rodzinnych;
 • prowadzeniem konsultacji wychowawczych oraz wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci i młodzieży;
 • przygotowywaniem oraz prowadzeniem zajęć dla studentów z dziedziny psychologii 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Uprawnienia terapeutyczne „Instrumental Enrichment” – terapia funkcji poznawczych
 • Uprawnienia diagnostyczne “Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej”
 • Uprawnienia diagnostyczne “Skala Inteligencji Stanford – Binet 5”
 • „Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3”
 • „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3
 •  „Stosowanie i interpretacja Skali Leiter-3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Specjalistyczny kurs trenerski “Praktyk Zastępowania Agresji (AMITY ART)
 • “Porozumienie bez przemocy (NVC)”
 • “Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży”
 • Licencjonowany kurs zawodowy “Dogoterapia/kynoterapia”
 • „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”    
 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • Uprawnienie diagnostyczne – Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej