Funkcje poznawcze — ćwiczenia dla dzieci

Trening funkcji poznawczych metodą Feuersteina to zajęcia, w czasie których uczestnicy poprzez ćwiczenia budują swoje umiejętności kognitywne, wzmacniając tym samym samodzielność w procesie myślenia. Prowadzone w naszym centrum spotkania są dedykowane przede wszystkim dzieciom zmagającym się z dysleksją rozwojową, problemami z koncentracją uwagi czy też obniżoną sprawnością intelektualną. Zapisz swoją pociechę na trening funkcji poznawczych — jesteśmy przekonani, że dzięki specjalistycznym ćwiczeniom rozwinie ono umiejętności planowania, rozwiązywania problemów, a także efektywnego selekcjonowania informacji.

Trening funkcji kognitywnych dla dzieci metodą Feuersteina

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest wszechstronny rozwój zwłaszcza w okresie dziecięcym. Wychodząc naprzeciw problemom, jakie nastręczają nikłe umiejętności poznawcze, proponujemy trening funkcji kognitywnych pod okiem doświadczonych ekspertów. Zapisz swoją pociechę na cykl spotkań pełen wyjątkowych ćwiczeń dla dzieci metodą Instrumental Enrichment już dziś. Zapraszamy!

Dla kogo?
Zajęcia kierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cel zajęć:
Celem zajęć jest rozwijanie funkcji poznawczych.
Metoda treningu kognitywnego Instrumental Enrichment bazuje na ćwiczeniach wzmacniających samodzielność w procesie myślenia – poprzez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, umiejętność planowania, myślenie przyczynowo-skutkowe. Terapeuta IE moderuje przebieg zajęć w niedyrektywny sposób, tym samym pobudzając uczestników do samodzielnego myślenia i działania. Metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego – etapem zbierania danych, odpowiedniego ich przetwarzania oraz wyciągania końcowych wniosków. Dzięki temu uczestnik zajęć może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Funkcji Poznawczych metodą Feuersteina
Uczestnicy pracują w grupach liczących 4-6 osób.
Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć mają praktyczne przełożenie na funkcjonowanie w życiu codziennym. Uczeń staje się bardzie samodzielny w myśleniu, lepiej planuje, rozwija zdolność krytycznej oceny, abstrakcyjnego i logicznego myślenia oraz poszerza zasób słownictwa i wiedzy ogólnej o świecie. Dzięki pracy w grupie poznaje różne perspektywy i sposób postrzegania rzeczywistości, ucząc się tym samym otwartości i umiejętności argumentowania swojego punktu widzenia. Zajęcia wspierają korzystanie z efektywnych technik uczenia się.

Metoda Instrumental Enrichment jest metodą, której skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów i badaczy w całej Europie. Trening funkcji poznawczych jest jedną z metod wpierania dzieci:

 • z dysleksją rozwojową oraz trudnościami w uczeniu się;
 • z problemami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością psychoruchową;
 • z obniżoną sprawnością intelektualną oraz nieharmonijnym rozwojem intelektualnym;
 • zdolnych (jako narzędzie do rozwoju poznawczego i zwiększania potencjału intelektualnego).

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach prowadzących do:

 • nabywania wiedzy dotyczącej budowy i funkcji mózgu oraz procesów poznawczych człowieka;
 • zwiększenia samodzielności w procesie myślenia;
 • poszerzenia umiejętności rozwiązywania problemów;
 • zwiększenia ciekawości poznawczej;
 • efektywnego selekcjonowania potrzebnych informacji oraz wykorzystywania ich do zaprezentowania swojej wiedzy (np. podczas wystąpień publicznych);
 • rozwijania umiejętności planowania i tworzenia strategii uczenia się;
 • opracowywania metod sprawdzania własnej pracy, aby być pewnym osiągnięcia założonego celu.
  Reguły myślenia, które dziecko samodzielnie tworzy podczas zajęć, są przenoszone na różne sytuacje z życia szkolnego i codziennego.

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwające 45 minut, 1-2 razy w tygodniu w cyklach semestralnych.

Trening Funkcji Poznawczych metodą Feuresteina w Centrum Edukacji Wytrenowani

 1. W celu zakwalifikowania się na cykl zajęć Trening Funkcji Poznawczych, zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą, który będzie prowadził Trening
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem dziecko jest zapisywane na listę osób oczekujących.
 3. Do czasu utworzenia się grupy, dziecko może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 5 os., minimalnie 2 os.), kontaktujemy się w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w cyklach po 15 spotkań (w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuacji zajęć).
 6. Po zakończonym cyklu Treningu zapraszamy na indywidualną konsultację rodzica ze specjalistą w celu omówienia wniosków wynikających z funkcjonowania dziecka na zajęciach oraz ewentualnych obszarów do pracy.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.

Po zakończonym Treningu istnieje możliwość wystawienia opinii o uczestniku przez psychologa prowadzącego zajęcia.