Dla kogo?

Warsztaty kierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także do specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci).

Cel warsztatów

Warsztaty poszerzające wiedzę dotyczącą funkcjonowania dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i zaburzeniami (m.in. niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu). Poznanie praktycznych metod wspierania rozwoju dziecka oraz nowych form pracy. Wiedza przekazywana na szkoleniu dostosowana jest do pracy zarówno w placówkach integracyjnych oraz specjalnych, jak i ogólnodostępnych.

Korzyści dla nauczycieli wynikające z uczestnictwa w warsztatach „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Zajęcia grupowe (10-15 uczestników). Udział w warsztatach pomaga lepiej zrozumieć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele i specjaliści uczą się dbać nie tylko o potrzeby podopiecznych, ale również o swoje. Doświadczony trener zapoznaje uczestników z prawnymi aspektami pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także udziela praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz przygotowania i realizowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Udział w szkoleniu pozwala poszerzyć warsztat pracy, lepiej rozumieć i diagnozować możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy warsztatów zostają wyposażeni w wiedzę i w praktyczne umiejętności potrzebne do efektywnej pracy z dzieckiem. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • wieloaspektowej diagnozy dzieci ze SPE, 
  • specyfiki pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  • pracy z uczniem z wadą wzroku i słuchu
  • pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową 
  • pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).

Czas trwania:

Zajęcia grupowe trwające 90 minut, 1 raz w tygodniu w cyklu 8 spotkań.