Dla kogo?

Warsztaty kierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także do specjalistów pracujących z dziećmi prezentującymi zachowania trudne (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci).

Cel warsztatów

Udział w warsztatach pomaga w lepszym zrozumieniu specyfiki zachowań trudnych oraz wyposaża uczestników w praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem. Prowadzący przedstawia metody oparte na dowodach wykorzystywane w terapii różnego rodzaju zaburzeń wieku dziecięcego.  Uczestnicy nabywają wiedzę na temat strategii oraz interwencji zalecanych w pracy z dzieckiem prezentującym zachowania trudne.

Korzyści dla uczestników warsztatu

Uczestnicy pracują w grupach liczących 10-15 osób. Warsztaty składają się z dwóch części. Część teoretyczna pozawala uczestnikom nabyć wiedzę dotyczącą specyfiki zachowań trudnych (m.in. ich związek z zaburzeniem dziecka, model ABC, podstawy i założenia terapii poznawczo-behawioralnej, ocena wzmocnień, działania proaktywne i reaktywne). Podczas części praktycznej zostają omówione konkretne przykłady z jakimi spotykają się nauczyciele w codziennej pracy. Doświadczeni specjaliści i terapeuci dzielą się swoją wiedzą oraz udzielają praktycznych wskazówek do pracy z dzieckiem. Uczestnictwo w szkoleniu poszerza repertuar form i metod pracy. Nauczyciele i specjaliści mają szansę podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym oraz przepracować trudne sytuacje, z jakimi się spotykają oraz opisać emocje, jakie im towarzyszą. Wzmocnienie posiadanych kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności w pracy z dzieckiem prezentującym zachowania trudne pozwoli zwiększyć efektywność działań oraz satysfakcję z pełnionej roli. Praca z dziećmi jest niezwykle obciążającym zadaniem. Troska o higienę psychiczną i rozwój emocjonalny zapobiega zjawisku wypalenia zawodowego.  

Czas trwania:

Zajęcia grupowe 90 minut, cykl 6 zajęć.